96947642

SKAITMENINIO TURINIO IR/AR PASLAUGŲ PIRKIMO – PARDAVIMO TAISYKLĖS

1.1. Šios Paslaugų ir/ar skaitmeninio turinio pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmens (toliau – Pirkėjas), įsigyjančio skaitmeninį turinį, pvz., mokymus, el. leidinius ar kt. (toliau – Turinys) ir/ar užsakančio individualias ar grupines Paslaugas gyvų ar nuotolinių susitikimų metu (toliau – Paslaugos) www. https://www.master-mind.lt internetinėje svetainėje (toliau – Svetainė), ir Marinos Valiukonienės, individualios veiklos vykdymo pažymos Nr. 1023110, adresas Šeškinės 6-21, Vilnius (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę bei kitas su Turinio ir/ar Paslaugų pirkimu – pardavimu susijusias nuostatas Pirkėjui įsigyjant Turinį ir/ar užsakant Paslaugas Svetainėje. 

1.2. Pirkėjas Turinį ir/ar Paslaugas Svetainėje gali įsigyti/užsakyti tik sutikęs su Taisyklėmis. Pirkėjui patvirtinus susipažinimą su Taisyklėmis, jis įsipareigoja jų laikytis bei jas vykdyti. Įsigydamas Turinį/užsakydamas Paslaugas Svetainėje, Pirkėjas sutinka su Taisyklių taikymu ir patvirtina, kad jas suprato. Tuo atveju, kai Pirkėjas neperskaitė ar nesuprato Taisyklių arba su jomis nesutiko, jis negali pirkti/užsakyti Svetainėje. 

1.3. Pardavėjas turi teisę keisti Taisykles, todėl kiekvieną kartą prieš užsakydami Paslaugas ir (ar) pirkdami Turinį Svetainėje, atidžiai perskaitykite šias sąlygas. Taisyklių pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo Svetainėje. Jei Pirkėjas po Taisyklių pakeitimų paskelbimo bet kokiu būdu naudojasi Svetaine, laikoma, kad jis sutinka su visais Taisyklių pakeitimais.

2.1. Svetainėje Turinį ir Paslaugas gali pirkti/užsakyti Pirkėjai, Svetainėje pateikę
Svetainėje reikalaujamus nurodyti duomenis. Prieš pateikdamas duomenis Pirkėjas privalo
susipažinti su Svetainės Privatumo politika. Pirkėjui pateikus duomenis Svetainėje, laikoma, kad jis
susipažino su Privatumo politika bei su ja sutinka.
2.2. Pirkėjo duomenys pateikiami tam tikroje Svetainėje esančioje formoje, suvedant į ją
būtinus duomenis. Duomenys gali būti pateikiami tik Pirkėjo vardu. Pirkėjas pats yra atsakingas už
duomenų teisingumą, slaptumą ir (ar) išsaugojimą.
2.3. Norėdamas įsigyti Turinį/užsakyti Paslaugas, Pirkėjas atlieka užsakymą Svetainėje.
Pirkimo – pardavimo sutartis yra sudaroma kiekvienam Pirkėjo užsakymui.
2.4. Pirkimo – pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta, kai Pirkėjas
Svetainėje: (i) suformuoja Turinio/Paslaugų krepšelį, laikydamasis Pardavėjo nurodytų instrukcijų,
(ii) susipažinęs su Taisyklėmis pasirenka apmokėjimo būdą bei apmoka užsakymą ir (iii) Pardavėjas
patvirtina Pirkėjo užsakymą, parodydamas ir (ar) atsiųsdamas patvirtinimo pranešimą ir (ar)
sąskaitą faktūrą. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis
privalo nepateikti užsakymo.
2.5. Sutartis galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo. Patvirtinus Pirkėjo
užsakymą, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Turinio/Paslaugų kainą ir priimti Svetainėje užsakytus
Turinį/Paslaugas. Pirkimo – pardavimo sutartis laikoma įvykdyta, kai Turinys
perduodamas/Paslaugos suteikiamos Pirkėjui Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta
tvarka.
2.6. Pardavėjas gali netvirtinti Pirkėjo užsakymo, jei jis neturi Pirkėjo norimo Turinio,
negali suteikti Paslaugų, Pirkėjas neatitinka reikalavimų Turiniui įsigyti/Paslaugoms suteikti,
Pirkėjas nepatvirtino sutikimo su Taisyklėmis ir (ar) dėl kitų priežasčių, kurios gali būti
individualiai nurodomos Pirkėjui.

3.1. Pirkėjas turi teisę:
   3.1.1. Pirkti/užsakyti Svetainėje, laikydamasis Taisyklių, kitų Pardavėjo

instrukcijų ir Lietuvos Respublikos teisės aktų.

   3.1.2. Kai Pirkėjas yra vartotojas (t. y., fizinis asmuo, veikiantis su savo verslu,
prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais)) – atsisakyti Svetainėje
sudarytos Turinio/Paslaugų pirkimo – pardavimo sutarties su Pardavėju, apie tai raštu pranešdamas
Pardavėjui per 14 dienų nuo Turinio/Paslaugos užsakymo dienos, su sąlyga kad Turinys nėra
pradėtas teikti/ Paslaugos nėra suteiktos. Atsisakymo teisės įgyvendinimo tvarka atsisakius sutarties
nurodoma šių Taisyklių dalyje „Teisė atsisakyti sutarties/nutraukti sutartį“.

   3.1.3. Jeigu Pardavėjas neįvykdo savo pareigos teikti Turinį/Paslaugas, pateikti

Pardavėjui reikalavimą teikti Turinį/Paslaugas.

   3.1.4. Jeigu pateikus Pardavėjui reikalavimą teikti Turinį/Paslaugas, Pardavėjas
neteikia Turinio/Paslaugų nedelsdamas ar per sutarties šalių aiškiai sutartą papildomą terminą,
vienašališkai nutraukti sutartį.

   3.1.5. Kitas Taisyklėse ir (ar) Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.
3.2. Pirkėjas įsipareigoja:
   3.2.1. Sumokėti Turinio/Paslaugų kainą, taip pat kitus mokėjimus (jei tokie

nurodyti, sudarant sutartį) ir priimti užsakytą Turinį ar užsakytas Paslaugas.

   3.2.2. Jeigu pasikeičia Pirkėjo Svetainėje nurodyti ir išsaugoti duomenys,

nedelsdamas juos atnaujinti.

   3.2.3. Nenaudoti Svetainės tokiu būdu, kuris gali sukelti pavojų Svetainės
tinkamam veikimui, saugumui, vientisumui ar riboti kitų asmenų galimybę pasinaudoti Svetaine.
   3.2.4. Laikytis kitų Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų

reikalavimų.

4.1. Pardavėjas turi teisę:
   4.1.1. Be išankstinio perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis
Svetaine, taip pat panaikinti Pirkėjo registraciją, jei Pirkėjas bando pakenkti Svetainės darbui ar
stabiliam veikimui ir (ar) pažeidžia esmines savo pareigas nurodytas Taisyklių 3.2.1., 3.2.2, 10.1.
punktuose. Pardavėjas neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

   4.1.2. Susidarius svarbioms aplinkybėms, laikinai arba iš viso nutraukti
Svetainės veiklą, keisti Svetainę ar atskiras jos dalis, visą ir bet kokį jos turinį, riboti joje atliekamus
pirkimus, pakeisti Svetainės veiklos internetinį adresą, riboti registruotų Pirkėjų skaičių apie tai iš
anksto nepranešęs Pirkėjui. Pardavėjas neatsako už jokius tokiais veiksmais sukeltus neigiamus
padarinius Pirkėjui. Šio punkto nuostatos netaikomos jau sudarytoms pirkimo – pardavimo
sutartims, kaip tai apibrėžta Taisyklių 2.4. punkte.

   4.1.3. Pakeisti Taisykles, Turinio/Paslaugų kainas, pirkimo sąlygas ir (ar) bet
kokias kitas su Svetaine susijusias instrukcijas. Apie pakeitimus skelbiama Svetainėje. Šio punkto
nuostatos netaikomos jau sudarytoms pirkimo – pardavimo sutartims, kaip tai apibrėžta Taisyklių
2.4. punkte.
4.2. Pardavėjas įsipareigoja:
   4.2.1. Dėti pastangas, sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis Svetainės
teikiamomis paslaugomis. Pardavėjas nesuteikia jokių garantijų, kad Svetainė veiks nenutrūkstamai
ar kad duomenų perdavimas bus be klaidų. Pardavėjas atsako už tiesioginius Pirkėjo nuostolius,
susijusius su Svetainės veikimo sutrikimais ir (ar) duomenų perdavimo klaidomis, jei jie atsirado
dėl Pardavėjo tyčinių veiksmų.

   4.2.2. Gerbti Pirkėjo privatumą, saugoti jo duomenų slaptumą, išskyrus Lietuvos

Respublikos įstatymuose ir Svetainės Privatumo politikoje nustatytus atvejus.

   4.2.3. Dėl svarbių aplinkybių (pavyzdžiui, techninės kliūtys, trečiųjų asmenų
kaltė, dėl kurių Svetainėje buvo klaidingai nurodyta esminė informacija ir pan.) negalėdamas
pateikti Pirkėjui jo užsakyto Turinio/suteikti Paslaugų, atitinkančių kokybės reikalavimus,
Pardavėjas pasiūlys priemones trūkumams ištaisyti.

5.1. Turinio/Paslaugų kainos Svetainėje ir (ar) užsakyme yra nurodomos nacionaline
valiuta – eurais. Į Turinio/Paslaugų kainą įskaičiuoti visi mokesčiai.
5.2. Turinys/Paslaugos Pirkėjui parduodamos/suteikiamos kainomis, galiojančiomis
Svetainėje užsakymo pateikimo momentu. Konkreti Turinio/Paslaugų kaina ir mokėtina suma už
Turinį/Paslaugas Pirkėjui yra parodoma, suformavus Turinio/Paslaugų krepšelį. Jei Pirkėjas
nesutinka su nurodoma kaina, jis privalo netęsti Turinio/Paslaugų užsakymo procedūros.
5.3. Tik išimtiniais atvejais, esant technologinių sprendimų klaidoms, jei faktinė
Turinio/Paslaugų pardavimo kaina yra mažesnė nei Svetainėje nurodyta Turinio/Paslaugų kaina,
Pardavėjas parduoda Turinį/suteikia Paslaugą už mažesnę kainą. Jei faktinė Turinio/Paslaugos
pardavimo/suteikimo kaina yra didesnė nei Svetainėje nurodyta, Pardavėjas savo pasirinkimu gali
arba atmesti tokį Turinio/Paslaugos užsakymą, arba kreiptis į Pirkėją, teiraudamasis, ar šis sutinka
įsigyti Turinį/Paslaugą už didesnę kainą.
5.4. Perkant Turinį/užsakant Paslaugas Svetainėje atsiskaityti galima šiais būdais:
   5.4.1. Atliekant pavedimą į Pardavėjo banko sąskaitą.
5.5. Apmokant kreditine kortele ar Google Pay sistema yra atliekamas išankstinis
mokėjimas. Pasirinkus šiuos mokėjimo būdus, Pirkėjas bus nukreipiamas į savo elektroninės
bankininkystės puslapį ar kreditinių kortelių operatoriaus puslapį. Jame Pirkėjui reikės patvirtinti
paruoštą pavedimo formą ir (ar) nurodyti papildomą apmokėjimui reikalingą informaciją.
Prisijungimo prie šių puslapių duomenys ir Pirkėjo suvesta informacija yra naudojami tik
apmokėjimo procedūroms ir ši informacija neparodoma ir neperduodama Pardavėjui. Atlikus
mokėjimą, Pirkėjui Svetainėje bus parodomas apmokėjimo rezultatas.
5.6. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad Turinio/Paslaugų pirkimo dokumentai
– sąskaitos faktūros, kurios kartu yra ir Turinio/Paslaugų garantiniai raštai, jam gali būti pateikiami
elektroniniu būdu Pirkėjo Svetainėje nurodytu elektroninio pašto adresu.

6.1. Pirkėjui patvirtinus užsakymą, Pardavėjas gauna visą informaciją apie jį. Užsakymas
laikomas pateiktu nuo to momento, kai jį gauna Pardavėjas. Kartu tokiu atveju laikoma, jog tarp
Jūsų ir Pardavėjo yra sudaryta sutartis. Tačiau Pardavėjas privalo tokią sutartį vykdyti tik nuo to
momento, kai Pardavėjas gauna mokėjimo paslaugų teikėjo patvirtinimą apie atsiskaitymą pagal
užsakymą.
6.2. Pateikus užsakymą, Jūsų nurodytu el. paštu bus išsiųstas elektroninis laiškas, kuriame
nurodomas užsakymo turinys bei Jūsų pateikti duomenys.
6.3. Pardavėjas gavęs pranešimą, jog atlikote užsakymo apmokėjimą, įsipareigoja įvykdyti
Jūsų užsakymą (pateikti Turinį ar suteikti Paslaugas).
6.4. Turinio užsakymas laikomas įvykdytu, kai Pirkėjui arba Pirkėjo tuo tikslu pasirinktam
fiziniam ar virtualiam įrenginiui pateikiami ar padaromi prieinami Turinys ar bet kokios priemonės,
tinkamos prieigai prie Turinio gauti arba jam atsisiųsti.
6.5. Paslauga laikoma suteikta, kai Pardavėjas pilnai suteikia Pirkėjui jo patvirtintame
užsakyme Svetainėje nurodytas Paslaugas.