96947642

Privatumo politika

Suvokiant ypatingą svarbą, tenkančią Jūsų asmens duomenų apsaugai, renkami ir tvarkomi tik tie Jūsų duomenys, kurie reikalingi vykdant mano veiklą. Asmens duomenis tvarkomi teisėtai, skaidriai ir sąžiningai, iš anksto nustatytais tikslais ir tik tokia apimtimi, kuri reikalinga tvarkymo tikslams pasiekti. Tvarkant asmens duomenis, siekiama, kad jie būtų tikslūs, saugūs, konfidencialūs, tinkamai laikomi ir saugomi. Taikant organizacines ir technines priemones, užtikrinamas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo, neteisėto duomenų tvarkymo, nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo, ar sugadinimo. Tvarkant Jūsų asmens duomenis, laikomasi 2016 m. balandžio 27 d. priimto Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, taip pat kituose teisės aktuose ir (ar) kontroliuojančių institucijų nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

1.1. Perskaitę šią privatumo politiką (toliau – Privatumo politika), Jūs sužinosite, kaip ir kokiais tikslais yra tvarkomi Jūsų asmens duomenys, iš kur gaunami, kam teikiami ir kaip saugomi, bei kokios yra Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės. 

1.2. Ši Privatumo politika nustato naudojimosi mano interneto svetaine, pasiekiama adresu https://www.master-mind.lt (toliau – Svetainė) ir mano paskyromis socialiniuose tinkluose:

https://www.instagram.com/marina_mastermind 

https://www.instagram.com/marina_mastermind.lt 

https://www.facebook.com/Marina Valiukoniene 

https://www.linkedin.com/in/maryna-valiukoniene-901ab2153

(toliau – Paskyros) privatumo taisykles, tačiau, atminkite, kad šie socialiniai tinklai turi savo atskiras privatumo politikas ir aš neprisiimu atsakomybės ar įsipareigojimų už šias politikas ar už šiuose socialiniuose tinkluose teikiant paslaugas renkamus asmens duomenis, pavyzdžiui, kontaktinius ar vietos duomenis. Rekomenduojama peržiūrėti šias politikas, prieš pateikiant savo asmens duomenis šiuose tinkluose ar naudojantis bet kokiomis jų teikiamomis paslaugomis. 

1.3. Atidžiai perskaityti Privatumo politiką, nes ji taikoma kiekvieną kartą, kai Jūs lankotės Svetainėje ir/ar Paskyrose. Jei nesutinkate su Privatumo politika, neturėtumėte toliau naudotis Svetaine ir/ar Paskyromis. 

1.4. Šioje Privatumo politikoje naudojama sąvoka „asmens duomenys“ – tai bet kokia informacija, pagal kurią galima Jus atpažinti – tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę. Asmens duomenimis yra pvz., pavardė, vardas, el. pašto adresas, telefono numeris, buvimo vietos duomenys, interneto identifikatorius, Jums būdingos savybės ir kiti asmens duomenys, kaip jie apibrėžti BDAR.

2.1. Esu Marina Valiukoniene, Master mind metodo – kurso trenerė ir grupių moderatorė, tel. Nr. +370 670 37010, el. paštas info@master-mind.lt, bei Jūsų asmens duomenų, pateiktų Svetainėje ir/ar Paskyrose, valdytoja.

3.1. Tvarkant Jūsų asmens duomenis:
 1. laikomasi galiojančių ir taikomų teisės aktų, tame tarpe ir BDAR, reikalavimų;
 2. Jūsų asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;
 3. Jūsų asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu, išskyrus tiek, kiek tai leidžia teisės aktai;
 4. imamasi visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs ar išsamūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištaisomi, papildomi, sustabdomas jų tvarkymas arba sunaikinami;
 5. laikomi tokia forma, kad Jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;
 6. asmens duomenys nėra teikiami tretiesiems asmenims ir neviešinami, išskyrus atvejus, nurodytus Privatumo politikoje ar taikytinuose teisės aktuose;
 7. Jūsų asmens duomenys tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones, būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.
4.1. Tvarkau Jūsų asmens duomenis, gautus šiais būdais:
 1. Kai Jūs juos pateikiate man. Jūs pateikiate man savo asmens duomenis ir kitą informaciją, naudodamiesi Svetaine, užsisakydami mano naujienlaiškius, bendraudami su manimi, pateikdami užklausas ir (ar) pateikdami savo nusiskundimus, susisiekdami su manimi telefonu ar el. paštu.
 2. Kai Jūs naudojatės mano Svetaine. Kai Jūs naudojatės mano valdoma interneto Svetaine, tam tikra informacija (pvz., interneto adresas (IP) ar kt.) yra renkama automatiškai.
 3. Kai Jūsų asmens duomenis gaunami iš kitų asmenų teisės aktų ir (ar) Privatumo politikos nustatyta tvarka.
4.2. Tokiais atvejais, kai duomenys gaunami ne iš pačių duomenų subjektų, reikalaujama, kad apie atitinkamų asmens duomenų tvarkymą (tikslą ir kitas sąlygas bei aplinkybes, detalizuotas šioje Privatumo politikoje) būtų informuoti duomenų subjektai. 4.3. Iš Jūsų gauti asmens duomenys gali būti apjungti su mano pačių surinktais duomenimis iš kitų viešų ir (ar) prieinamų šaltinių (pvz., Jūsų pateikti asmens duomenys gali būti sujungti su duomenimis, gautais naudojant Svetainės slapukus ar su iš trečiųjų asmenų teisėtai gautais duomenimis ir kt.). 4.4. Jūs visuomet galėsite reikalauti ištaisyti klaidingus asmens duomenis ir įgyvendinti kitas Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teises, nurodytas šioje Privatumo politikoje ir taikytinuose teisės aktuose
5.1. Jūsų asmens duomenis tvarkomi šiais tikslais:
 1.  Siekiant tobulinti Svetainę, pasiūlyti Jums geresnes ir Jums pritaikytas paslaugas. Jūsų asmens duomenys, tame tarpe ir asmens duomenys, gaunami Jums naudojantis mano Svetaine, naudojami siekiant tobulinti bei vystyti Svetainę bei pasiūlyti geresnes ir labiau Jums pritaikytas paslaugas. Šiuo tikslu duomenys gaunami iš Jūsų pačių (slapukais (angl. cookies) Jums naudojantis Svetaine) ir (ar) iš trečiųjų asmenų. Slapukais galima surinkti tokią informaciją kaip: interneto adresas (IP), naudojamas internetinės naršyklės tipas, apsilankymų skaičius, peržiūrėti Svetainės puslapiai, laikas, praleistas Svetainėje, internetinis šaltinis, iš kurio Jūs atėjote, informaciją apie naudojamą įrenginį, kalbą, šalis, interneto tiekėją ir pan. Detalesnę informaciją apie šiuo tikslu tvarkomų asmens duomenų kategorijas ir tvarkymo specifiką bei tai, kaip naudojami slapukai bei panašios technologijos, išsamiau skaitykite šios Privatumo politikos 6 skyriuje.
 2. Tiesioginės rinkodaros tikslu. Gavus Jūsų sutikimą ir siekiant pateikti Jums naujienlaiškius, įskaitant pasiūlymus ir informaciją apie mano, su manimi susijusių asmenų ir partnerių paslaugas, renginius ar kitą informaciją, tobulinant savo paslaugas, yra tvarkomi Jūsų asmens duomenys. Šiuo tikslu yra tvarkomi tokie asmens duomenys kaip: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, socialinių tinklų profilio slapyvardis. Šiuo tikslu Jūsų asmens duomenys yra gaunami iš Jūsų pačių. Šiuo tikslu Jūsų duomenys yra teikiami ar perduodami Svetainės administravimo paslaugas teikiančioms įmonėms. Šiuo tikslu Jūsų asmens duomenys yra saugomi ne ilgiau kaip 2 metus nuo Jūsų sutikimo davimo dienos. Apie asmens duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslu išsamiau skaitykite šios Privatumo politikos 7 skyriuje.
 3. Mano veiklos kokybės kontrolės tikslu (nusiskundimų ir (ar) Jūsų pateiktų užklausų bei komunikacijos išsaugojimas). Kai Jūs susisiekiate su manimi (arba aš, gavusi Jūsų užklausą, susisiekiu su Jumis), saugoma el. paštu vykusio susirašinėjimo informacija. Tokia informacija renkama, siekiant užtikrinti tinkamą aptarnavimo kokybę ir kontroliuoti paslaugų teikimą. Šiuo tikslu yra tvarkomi tokie Jūsų asmens duomenys kaip: vardas, el. pašto adresas, nusiskundimo ir (ar) užklausos turinys, telefono numeris, kreipimosi į mane data ir laikas, komunikacijos informacija. Šiuo tikslu Jūsų asmens duomenys gaunami: iš Jūsų pačių, iš trečiųjų asmenų (pvz., vykdydama užklausą ar analizuodama skundą, galiu susisiekti su asmenimis, disponuojančiais tam tikra ginčo informacija, ar kt.). Šiuo tikslu Jūsų duomenys teikiami ar perduodami: Svetaines administravimo paslaugas teikiantiems asmenims, IT paslaugas, atitikties, teisines paslaugas teikiantiems asmenims. Šiuo tikslu Jūsų duomenys saugomi 90 kalendorinių dienų nuo jų užfiksavimo dienos, išskyrus, kai esama pagrindo manyti, kad yra užfiksuotas daromas nusikaltimas ar kiti neteisėti veiksmai arba pradėtas vidinis tyrimas – tokiais atvejais Jūsų duomenys saugomi iki atitinkamo tyrimo ir (ar) bylos nagrinėjimo pabaigos.
 4. Sutarčių sudarymo ir vykdymo tikslu. Mano pareiga įvykdyti nuotolinę paslaugų sutartį, kuri buvo sudaryta Jums Svetainėje užpildžius ir pateikus konkrečių mano paslaugų užsakymą. Todėl tam, kad su manimi galėtumėte užmegzti ir palaikyti teisinius santykius, taip pat tam, kad aš Jūsų užsakymą galėčiau apdoroti, administruoti, įvykdyti, išrašyti apskaitos dokumentus, turiu tvarkyti Jūsų asmens duomenis. Jūsų pateikti duomenys tvarkomi užsakymo priėmimo ir vykdymo tikslu, kontaktiniai duomenys naudojami, kad galėčiau su Jumis susisiekti, jei kiltų kokių nors klausimų, siekiant išspręsti kilusias problemas, susijusias su mano paslaugų teikimu ar kitais su sutarčių sudarymu ir vykdymu susijusiais tikslais. Šiuo tikslu tvarkomi tokie Jūsų asmens duomenis kaip: Vardas, Pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, el. pašto adresas. Šiuo tikslu Jūsų asmens duomenys yra gaunami iš Jūsų. Šiuo tikslu Jūsų asmens duomenys teikiami ar perduodami: audito, teisines ar kitas konsultavimo paslaugas teikiančioms įmonėms, atsiskaitymo už mano paslaugas procesą administruojančiam subjektui. Šiuo tikslu Jūsų asmens duomenys bus saugomi sutarties galiojimo metu ir 10 metų nuo jos pabaigos. Šis terminas gali būti pratęstas, jeigu pradedamas (teisminis) ginčas – tokiu atveju asmens duomenys saugomi iki tarpusavio susitarimo priėmimo ir (ar) galutinio sprendimo įsiteisėjimo dienos.
 5. Kitais tikslais, kai Jūsų asmens duomenis įpareigoja tvarkyti teisės aktai arba egzistuoja teisėtas interesas.
5.2. Šioje Privatumo politikoje detalizuotais asmens duomenų tvarkymo tikslais nėra prašoma jokiais atvejais pateikti ar atskleisti, taip pat nėra tvarkomi Jūsų specialiųjų kategorijų asmens duomenys, atskleidžiantys Jūsų rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus ar narystę profesinėse sąjungose, taip pat sveikatos duomenų, genetinių duomenų, biometrinių duomenų (siekiant konkrečiai nustatyti Jūsų tapatybę) bei informacijos apie Jūsų lytinį gyvenimą. 5.3. Nenurodykite perteklinių asmens duomenų, kurie nėra būtini nurodytiems tikslams pasiekti.
6.1. Jums lankantis mano Svetainėje, slapukų (angl. cookies) ir panašių technologijų pagalba yra renkama informacija apie Jus. Slapukai yra maži failai, kurie laikinai įrašomi į Jūsų įrenginio standųjį diską ir leidžia atpažinti Jus per kitus vizitus Svetainėje, išsaugoti asmens naršymo istoriją, parinktis, pritaikyti turinį, pagreitina vykdomas paieškas, sukuria patogią ir draugišką aplinką, pateikia ją efektyviau ir patikimiau. Slapukai – įprasta naršymo tinklalapiuose praktika, kuri palengvina naudojimąsi tinklalapiu. 6.2. Slapukais Svetainėje gali būti renkama informacija, nurodyta šios Privatumo politikos 5.1. a) punkte. 6.3. Slapukais gaunama informacija naudojama:
 1. Svetainės funkcionalumui užtikrinti;
 2. Svetainei tobulinti ir vystyti, kad ji dar geriau atitiktų Jūsų poreikius;
 3. analizuoti paslaugų plėtrą ir naudojimąsi Svetaine;
 4. tikslingai orientuoti marketingo sprendinius.
6.4. Informacija, gauta naudojant slapukus, nepažeidžiant teisės aktų, gali būti apjungta su informacija, gauta apie asmenį kitomis priemonėmis (pvz., informacija apie naudojimąsi Svetaine su Jūsų pateiktais ar iš kitų šaltinių teisėtai gautais kitais asmens duomenimis). 6.5. Informuojame, jog Svetainėje gali būti naudojami tokie slapukai, kaip pavyzdžiui:
 1. būtinieji (techniniai) slapukai – tai slapukai, kurie yra būtini interneto svetainių veikimui. Šie slapukai negali būti išjungti;
 2. funkciniai slapukai – tai slapukai, kurie nors ir nėra būtini interneto svetainių veikimui, tačiau žymiai pagerina jų veikimą, kokybę ir lankytojų patirtį. Šie slapukai įrašo informaciją apie Jūsų pasirinkimus ir leidžia pritaikyti Svetainės naudojimą pagal Jūsų poreikius;
 3. analitiniai (statistiniai) slapukai – tai slapukai, kurie naudojami interneto svetainių lankytojų navigacijos metodų statistinei analizei parengti; šių slapukų surinkti duomenys naudojami anonimiškai;
 4. tiksliniai arba reklaminiai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami siekiant parodyti pasiūlymus ar kitą informacija, kuri galėtų Jus sudominti.
6.6. Mano svetainėje Jūs galite pasirinkti su kuriais slapukais sutinkate, tačiau atkreipiu dėmesį, jog Svetainėje naudojami būtinieji (techniniai) slapukai yra įrašomi automatiškai, jiems Jūsų sutikimas nėra būtinas. 6.7. Mano Svetainėje yra įdiegtas „Google Analytics“ įrankis, kuris naudoja analitinės rūšies slapukus ir kaupia informaciją apie Svetainę. Surinkta informacija naudojama rengti ataskaitas apie naudotojų lankomus puslapius, juose praleidžiamą laiką ir kitas aplinkybes, susijusias su lankytojo elgesiu Svetainėje. 6.8. Jūs galite bet kuriuo metu atšaukti duotą leidimą naudoti slapukus. Tai padaryti galite, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus taip, jog ji nepriimtų slapukų. Kaip tai padaryti priklauso nuo Jūsų naudojamos operacinės sistemos ir interneto naršyklės. Išsamią informaciją apie slapukus, jų naudojimą, atsisakymo galimybes rasite adresu http://AllAboutCookies.org arba http://google.com/privacy_ads.html. 6.9. Kai kuriais atvejais, ypač išjungus techninius, funkcinius slapukus, nesutikus su slapukais ar juos ištrynus, gali sulėtėti naršymo internete sparta, būti apribotas tam tikrų Svetainės funkcijų veikimas, blokuojama prieiga prie Svetainės.
7.1. Gavus Jūsų papildomą sutikimą, Jūsų asmens duomenys gali būti naudojami tiesioginės rinkodaros tikslu tam, kad Jums būtų pateikti pasiūlymai ir informacija apie mano paslaugas, kurie, mano nuomone, galėtų Jus dominti. 7.2. Šiuo tikslu yra tvarkomi šie Jūsų asmens duomenys: vardas, pavardė, el. pašto adresas, socialinių paskyrų profilio slapyvardis, telefono numeris. 7.3. Jūs galite pasirinkti, ar leidžiate man Jūsų asmens duomenis naudoti tiesioginės rinkodaros tikslu. Tai galite padaryti Svetainėje „NAUJIENLAIŠKIS“ įvedę savo el. pašto adresą ir paspaudus prenumeravimo patvirtinimą. 7.4. Suteikdami teisę tvarkyti duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu, Jūs taip pat suteikiate leidimą man šiuo tikslu susisiekti su Jumis ryšio priemonėmis (pvz., el. paštu, telefonu, trumposiomis (SMS) žinutėmis ar kitomis komunikacijos priemonėmis (pvz., socialiniu tinklu Facebook ar kt.). 7.5. Mano turima informacija apie Jus gali būti sujungta su trečiųjų asmenų turima informacija apie Jus. 7.6. Jei Jūs duodate sutikimą naudoti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, Jūsų asmens duomenys gali būti panaudoti mano Svetainės, reklamos ir rinkos tyrimų efektyvumui analizuoti ir gerinti bei kitais mano veiklos rinkodaros bei paslaugų pardavimo tikslais. Tokiu atveju bus naudojami nuasmeninti Jūsų duomenis. 7.7. Net jei davėte sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, šį sutikimą galite bet kada lengvai atšaukti visiems ar daliai asmens duomenų tvarkymo veiksmų. Tam Jūs galite:
 1. pranešti apie atsisakymą el. būdu gautuose pranešimuose ir (arba) pasiūlymuose nurodytu būdu (pvz., paspaudžiant nuorodą „Jeigu daugiau nebenorite gauti naujienų, spauskite čia“ ar pan.); b) atsiųsti man prašymą el. paštu info@master-mind.lt. Prašyme būtina aiškiai nurodyti savo vardą ir pavardę ir kitus registracijos duomenis (jei yra). Jei Jūs pareikšite pageidavimą atšaukti savo sutikimą šiuo būdu, gali būti paprašyta pateikti tapatybę įrodančius dokumentus.
 2. pranešti apie atsisakymą el. būdu gautuose pranešimuose ir (arba) pasiūlymuose nurodytu būdu (pvz., paspaudžiant nuorodą „Jeigu daugiau nebenorite gauti naujienų, spauskite čia“ ar pan.); b) atsiųsti man prašymą el. paštu info@master-mind.lt. Prašyme būtina aiškiai nurodyti savo vardą ir pavardę ir kitus registracijos duomenis (jei yra). Jei Jūs pareikšite pageidavimą atšaukti savo sutikimą šiuo būdu, gali būti paprašyta pateikti tapatybę įrodančius dokumentus.
7.8. Jei Jūs atšauksite savo sutikimą, pasistengsiu kuo greičiau nutraukti Jūsų asmens duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslu. 7.9. Sutikimo atšaukimas automatiškai neįpareigoja manęs sunaikinti Jūsų asmens duomenų ar pateikti informaciją Jums apie mano tvarkomus Jūsų asmens duomenis, todėl norėdami, kad būtų atlikti ir šie veiksmai, tokį prašymą turite nurodyti atskirai.

8.1. Jūsų asmens duomenys nebus be teisėto pagrindo teikiami ar kitaip perduodami tretiesiems asmenims, taip pat naudojami kitiems tikslams, nei dėl kurių atitinkami asmens duomenys buvo surinkti. Jūsų asmens duomenų nebus perduoti niekaip kitaip, kaip tik vadovaujantis šia Privatumo politika ir teisės aktų nustatyta tvarka. Tačiau aš pasilieku teisę pateikti informaciją apie Jus, jei privalėčiau tai padaryti įstatymų numatyta tvarka arba jei to iš manęs pareikalautų teisėtai veikiančios institucijos ar baudžiamąjį persekiojimą vykdančios institucijos. 

8.2. Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti partneriams, padedantiems man vykdyti veiklą (pvz., trečiosioms šalims, teikiančioms mokėjimo paslaugas už mano Jums teikiamas paslaugas ir kt.). Iš tokių subjektų yra reikalaujama, kad Jūsų duomenys būtų tvarkomi tik pagal mano duotus nurodymus ir galiojančius Jūsų asmens duomenų apsaugą užtikrinančius teisės aktus. 

8.3. Aukščiau nurodytų paslaugų teikėjų galimybė naudoti Jūsų duomenis yra ribota – jie negali šių duomenų naudoti kitais, nei paslaugų teikimo man tikslais. 

8.4. Nebaigtinis sąrašas asmenų ir jų kategorijų, kuriems yra perduodami Jūsų asmens duomenys, pateiktas šios Privatumo politikos 5.1. punkte atskirai kiekvienam asmens duomenų naudojimo tikslui.

9.1. Jūsų asmens duomenys yra saugomi ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo terminas. 

9.2. Aš siekiu nesaugoti pasenusių, neaktualių asmens duomenų, todėl juos atnaujinus (pvz., patikslinus, pakeitus informaciją ar pan.), yra saugoma tik aktuali informacija. Istorinė informacija yra saugoma, jei tai reikalinga teisės aktų nustatyta tvarka arba mano veiklai vykdyti. Nustatant duomenų saugojimo terminus, remiamasi 2011 m. kovo 9 d. Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu „Dėl bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo Nr. V-100“. 

9.3. Privatumo politikos 5.1. punkte atskirai kiekvienam asmens duomenų naudojimo tikslui yra nurodyti Jūsų asmens duomenų saugojimo terminai.

10.1. Svetainėje gali būti pateikta nuorodų į išorines svetaines – mano verslo partnerių svetaines ar svetaines, kuriose turiu paskyras, kuriose reklamuojamos mano paslaugos. Sekdami pagal tokias nuorodas į kurią nors iš svetainių, atkreipkite dėmesį į tai, kad šios svetainės ir per jas pasiekiamos paslaugos turi savo atskiras privatumo politikas ir aš neprisiimu atsakomybės ar įsipareigojimų už šias politikas ar už šiose svetainėse ar teikiant paslaugas renkamus asmens duomenis, pavyzdžiui, kontaktinius ar vietos duomenis. Rekomenduojame peržiūrėti šias politikas, prieš pateikiant asmens duomenis šiose svetainėse ar naudojantis bet kokiomis paslaugomis.

11.1. Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Interneto ryšys yra šifruojamas, o interneto svetainės puslapis yra vykdomas per https:// protokolą. 

11.2. Užtikrinama kompiuterinės įrangos apsauga nuo kenksmingos programinės įrangos (pvz., antivirusinių programų įdiegimas, atnaujinimas). 

11.3. Iš Jūsų renkami asmens duomenys bus ES teritorijoje, bet gali būti perduoti ar saugomi ir už ES ribų. Perduodant Jūsų duomenis už ES ribų, bus atlikti visus reikiami veiksmai, siekiant tvarkyti Jūsų duomenis saugiai ir laikantis šios Privatumo politikos.

11.4. Deja, informacijos perdavimas internetu nėra visiškai saugus. Nors ir labai stengiuosi apsaugoti Jūsų asmens duomenis, negaliu užtikrinti duomenų saugumo, kai Jūs perduodate duomenis į Svetainę – Jūs prisiimate su duomenų perdavimu į Svetainę susijusią riziką. Gavus Jūsų duomenis, bus pritaikytos įstatymų reikalavimus atitinkančios procedūros ir saugumo priemonės, kad Jūsų duomenys būtų apsaugoti nuo neteisėtos prieigos, neteisėto tvarkymo ar atskleidimo, netyčinio praradimo, panaikinimo, ar sunaikinimo. 

11.5. Jei susiklostytų atitinkamos aplinkybės ir mane pasiektų žinia apie Jūsų asmens duomenų saugumo pažeidimą, kuris gali kelti didelę grėsmę Jūsų teisėms ar laisvėms, nedelsiant Jus informuosiu, vos tik sužinojusi ir nustačiusi, prie kokios informacijos buvo gauta prieiga.

12.1. Tvarkant asmens duomenis, laikomasi BDAR bei Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų. Kaip asmens duomenų subjektas Jūs turite šias teises:
 1. žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 2. susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos aš tvarkau;
 3. reikalauti ištaisyti ar papildyti, patikslinti neteisingus netikslius, neišsamius Jūsų asmens duomenis;
 4. reikalauti sunaikinti asmens duomenis, kai jie daugiau nereikalingi tikslams, kuriems buvo surinkti;
 5. reikalauti sunaikinti asmens duomenis, jei jie tvarkomi neteisėtai arba kai jūs atšaukiate savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo arba neduodate tokio sutikimo, o jis yra būtinas;
 6. nesutikti su asmens duomenų tvarkymu ar atšaukti anksčiau duotą sutikimą;
 7. reikalauti sustabdyti (išskyrus saugojimą) Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jei vyksta ginčai ar reikia patikrinti duomenų tvarkymo teisėtumą, duomenų tikslumą, taip pat tais atvejais, kai man nebereikia Jūsų asmens duomenų, bet Jūs nenorite, kad aš juos sunaikinčiau;
 8. reikalauti pateikti, jei tai techniškai įmanoma, pagal Jūsų sutikimą ar sutarties vykdymo tikslais surinktus Jūsų asmens duomenis lengvai skaitomu formatu arba prašyti juos persiųsti kitam duomenų valdytojui.
12.2. Stengiamasi garantuoti Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisių įgyvendinimą ir sudaryti visas sąlygas šioms teisėms efektyviai įgyvendinti, tačiau pasiliekama teisė nevykdyti Jūsų reikalavimų, kai reikia užtikrinti:
 1. man nustatytų teisinių pareigų vykdymą;
 2. valstybės saugumą ar gynybą;
 3. viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą;
 4. svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus;
 5. tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą;
 6. Jūsų ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.
12.3. Su Jūsų teisių įgyvendinimu susijusius reikalavimus Jūs man galite teikti elektroninių ryšių priemonėmis. Gavusi Jūsų kreipimąsi, galiu paprašyti pateikti tapatybę įrodančius dokumentus, taip pat kitą man reikalingą papildomą su prašymu susijusią informaciją. 12.4. Gavusi Jūsų reikalavimą, Jums atsakysiu ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų reikalavimo gavimo ir visų atsakymui pateikti reikalingų dokumentų pateikimo dienos. 12.5. Jei manysiu esant būtina, sustabdysiu Jūsų duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą, iki bus išspręstas Jūsų prašymas. Jums teisėtai atšaukus duotą sutikimą, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nutrauksiu Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus šios Privatumo politikos 11.2. punkte ir teisės aktų nustatytus atvejus, t. y., kai mane įpareigoja toliau tvarkyti Jūsų duomenis galiojantys teisės aktai, man tenkančios teisinės prievolės, teismų sprendimai ar man duoti privalomi institucijų nurodymai. 12.6. Atsisakiusi vykdyti Jūsų reikalavimą, aiškiai nurodysiu tokio atsisakymo pagrindą. 12.7. Nesutikdami su mano veiksmais ar atsakymu į Jūsų kreipimąsi, Jūs mano veiksmus ir sprendimus galite skųsti kompetentingai valstybinei institucijai.

13.1. Jei norite pateikti skundą dėl mano atlikto duomenų tvarkymo, pateikite jį raštu, nurodydami kuo daugiau informacijos, pasinaudodami šios Privatumo politikos pabaigoje pateiktais kontaktiniais duomenimis. Bendradarbiausiu su Jumis ir stengsiuosi nedelsiant išspręsti visus klausimus. 

13.2. Jei manote, kad vadovaujantis BDAR / kitais taikytinais asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais aktais, Jūsų teisės buvo pažeistos, galite pateikti skundą asmens duomenų priežiūros institucijai – Lietuvos Respublikos Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, daugiau informacijos ir kontaktinius duomenis galite rasti inspekcijos svetainėje (https://vdai.lrv.lt/).

14.1. Visi Privatumo politikos pokyčiai bus skelbiami Svetainėje. Esant esminiams pokyčiams ir (ar) poreikiui, Jums apie juos pranešiu. Naujos Privatumo politikos sąlygos taip pat gali būti pateiktos Svetainėje ir Jums gali reikėti jas perskaityti ir su jomis sutikti tam, kad galėtumėte toliau naudotis Svetaine ir (ar) mano paslaugomis.

15.1. Visus su šia Privatumo politika susijusius dokumentus siųskite ar su manimi susisiekite toliau nurodytais kontaktais:
 1. siunčiant elektroniniu paštu – info@master-mind.lt
 2. skambinant telefono Nr. – +370 670 37010
 3. Privatumo politikos paskelbimo data 2022 m. liepos 7d.